1. Airsoft24 üldtingimused:

1. Tingimuste ulatus ja kehtivus
1.1 Tingimused kehtivad kõigi isikute ja internetikeskkonna Airsoft24 .ee (edaspidi airsoft24 ) omanik OÜ Airsoft24 vahel Airsoft24.ee vahendusel toodete ja teenuste ostmisel, -tellimisel ja -broneerimisel tekkivate õigussuhete kohta.
1.2 Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad Airsoft24 e-poe vahendusel toodete ja teenuste ostmisel, -tellimisel ja -broneerimisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.
1.3 OÜ Airsoft24 on õigustatud Airsoft24 .ee internetikeskkonna arengust tulenevalt ning teenuste/toodete parema ja turvalisema kasutamise huvides käesolevaid tingimusi ja hinnakirja muutma ning täiendama. Tingimuste ning hinnakirja muudatustest ja täiendustest teatatakse interneti lehekülje www.airsoft24.ee kaudu. Tingimuste ja hinnakirja muudatused ning täiendused jõustuvad vastava muudatuse või täienduse avaldamisest interneti leheküljel www.airsoft24.ee.  Kui Te edastasite oma tellimuse või broneeringu enne tingimuste muudatuste jõustumist, kohaldatakse Teie ja OÜ Airsoft24 vahel tekkinud õigussuhtele Teie poolt tellimuse või broneeringu edastamise ajal kehtinud tingimusi, v.a kui seaduses või käesolevates tingimustes on ette nähtud teisiti.

2. Broneerimise tingimused

2.1 Broneerimine
2.1.1. Müügieelsed arved tuleb tasuda arvel märgitud maksetähtajaks.
2.1.2. Broneering tuleb tühistada kui selgub, et teenust ei ole võimalik soovitud kuupäeval kasutada vähemalt 48h
enne broneeringus märgitud aega. Teisiti loetakse teenus tellija poolt tellituks ning tekib kohustus tasuda esitatud arve eest 100% summas.
2.1.3. Kui arved ei ole tasutud õigeaegselt, on OÜ Airsoft24 (AirSoft24.ee)
õigus broneering(ud) tühistada.
2.1.4. OÜ Airsoft24 (AirSoft24.ee) pakkumine kehtib 7 päeva. Pakkumise all on peetud silmas eelbroneeringut.
2.1.5. Broneeringu kinnitamiseks on tarvis tasuda ettemaks 100% planeeritavast broneeringu hinnast
või eraldi kokkuleppel esitada garantiikiri.
2.1.6. Arve 100% tasumata jätmisel on OÜ Airsoft24 (AirSoft24.ee) õigus teenuseosutamisest keelduda.
2.1.8. Ettemaksu või muu arve tasumisel kinnitab klient, et ta on eelnevalt tutvunud teenuse kasutamise tingimustega.

2.2 Broneerimise tühistamine
1.  Broneerimise tühistamise kuupäevaks loetakse kuupäeva, mil OÜ Airsoft24 (AirSoft24.ee) on saanud kätte kliendipoolse teate broneeringu tühistamise kohta.
2.  Broneeringu tühistatamisel ettemaksu ei tagastata.
3.  Kui broneeringu tühistamine on tingitud kliendist mitte sõltuvatel mõjuvatel põhjustel, mida on võimalik dokumentaalselt tõestada, siis tagastatakse ettemaks 98% ulatuses.
4.   Pikemaks ajaks kui 1 kalendrikuu ette broneeritud ettemaksutingimused lepitakse kokku eraldi ja kinnitatakse e-maili teel.
5.  Kui soovitakse muuta teenuse kasutamise aega või kohta, siis arvestatakse seda kui broneeringu tühistamist ja uue broneeringu teostamist.

3. OÜ Airsoft24 airsoft toodete, teenuste ja broneeringute rendilepingu tingimused

1. Rendilepingu (edaspidi Leping) alusel annab OÜ Airsoft, reg nr 12880153, aadress Järve 4-6, Roela 46602, mida esindab juhatuse poolt volitatud esindaja (edaspidi Rendileandja) Rentnikule ajutiselt tasu eest sihtotstarbeliselt ja heaperemehelikult kasutamiseks OÜ Airsoft24 vara  airsoft relvade, akud, kaitseprillid, kaitsemaskid, kaitsekiivrid, kaitsevestid , põlve- ja küünarnukikaitsmed, kaitsekindad ja eralduslipud ja muu inventari (edaspidi Rendiobjektid).
2. Rendiobjektid antakse üle ja tagastatakse Lepingus või arvel märgitud ajal ja kohas või nende puudumisel Rendiobjektide üleandmiskohas.
3. Rentnikul on keelatud:
3.1. rikkuda Rendiobjektidega heakorda, seadusandlust, vara ;
3.2. kasutada Rendiobjekteettenähtust ja intruktsioonist või instruktori instrueerimisest teisiti;
3.3. teostada Rendiobjektidele hooldust, seadmete ümberehitusi, paigaldusi ja asendusi;
3.4. kasutada Rendiobjekte seda kahjustavates või muudes ekstreemtingimustes;
3.5. kasutada Rendiobjekte väljaspool Eesti Vabariiki.

4. Rentniku vastutus:

4. Rendiobjektide üleandmisega läheb Rentnikule üle suurema ohu allika valdaja vastutus:
*Rentnik võib tagastada Rendiobjekti ennetähtaegselt, kusjuures renditasu tagasimakset ei teostata.
*Rendileandja ei vastuta kulutuste eest, mis võivad Rentnikul tekkida seoses *Rendiobjektide või nende kasutamisel vara purunemise või tehnilise rikke tõttu.
*Samuti vastutab Rentnik kolmandate osapoolte, nende tekitatud rikkumiste ja kahjude ja nende hüvitamise eest täies ulatuses, kui on andnud Rendiobjektid üle kasutamiseks kolmandatele osapooltele.
*Rentnik on kohustatud tagastama Rendiobjektid Rendileandjale üleandmisega samaväärses seisukorras ning vastutab Lepingu või teenuse kehtivusajal Rendiobjektile tekkinud puuduste ja kahju eest.
*Kui Rendiobjektid on hävinenud, kahjustatud, katki või ei ole kasutuskõlbulikud on Rentnik kohustatud tasuma tekitatud kahju eest kuni 500€ ühe rendiobjekti kohta.
*Tagastamisel peavad Rendiobjektid olema puhtad , Rendiobjektide tagastamisel määrdunult kohustub Rentnik tasuma Rendileandjale 30.- eurot ühe Rendiobjekti pesu ja puhastamise eest.
*Rendiobjektide tagastamise hilinemise korral on Rentnik kohustatud Rendileandjaga kokku leppima Lepingu pikendamise ning juurde tasuma hinnakirjajärgse lisatasu.
*Juhul kui Rentnik ei tagasta Rendiobjekte Lepingus ettenähtud ajal ning ei ole Lepingut pikendanud, on Rendileandjal õigus pöörduda EV õiguskaitseorganite poole.
*Rendiobjektide või selle osade varguse, ärandamise, vandalismi või röövimise korral ning Rendiobjektide sattumisel teistesse sündmustesse, tuleb juhtum koheselt registreerida Politseis ning esitada Rendileandjale kirjalik seletus toimunu kohta 1 tööpäeva jooksul.

Rentniku kohustused: 
*Rentnik on kohustatud tagama, et  lepingutingimuste rikkumiste eest määratud trahvid või viivistasud maksatakse ettenähtud tähtajaks. Rendileandjal on õigus Rentniku poolt tasumata trahv või viivistasu koos sissenõudekuludega sisse nõuda Rentnikult.
*Rentnik kohustub hüvitama Rendileandjale müügi- ja äritulud ning summad, mis jäävad saamata peale Rendiobjektide hävimist,kahjustamist, rikkumist, kadumist ja samas seisukorras mittetagastamist olenemata Rentniku süülisest või mittesüülisest käitumisest.
*Rendiobjektide hävimisel, kahjustumisel või kadumisel korral, mille ajahetke eest oli vastutav Rentnik, vastutab Rendileandja ees Rentnik. Rentnik kohustub hüvitama tekitatud kahju ja sellega kaasneda võivad lisakulud Rendileandjale hiljemalt 10 päeva jooksul pärast vastavasisulise teate või arve saamist Rendileandjalt.
*Lepingu mittetäitmine force majeure asjaoludel loetakse vabandatavaks tingimusel, et Rentnik jätkab lepingu täitmist niipea, kui takistused on kõrvaldatud.
*Leping jõustub allakirjutamise hetkest või esitatud arve tasumise hetkest ja kehtib kuni kõigi selles sätestatud kohustuste täitmiseni ning Rendiobjektde ja selle lisade Rendileandja valdusesse üleandmiseni.
*Rendileandjal on õigus lõpetada Leping ühepoolselt ennetähtaegselt ja nõuda Rendiobjektide kohest tagastamist, kui ilmneb, et Rentnik on esitanud Rendileandjale valeandmeid, ohustab turvalisust, kahjustab Rendiobjekte, ei täida või ei suuda täita Lepingu tingimusi.
*Poolte vahelised lahkhelid lahendatakse läbirääkimiste teel, kokkuleppe mittesaavutamisel kohtus.