OHUTUSREEGLID

Nõuded ürituse läbiviimiskohale:

Tähelepanu ! Eirates ohutusreegleid mängukohale on meil õigus teenusepakkumine ühepoolselt ilma raha tagastusvõimaluseta koheselt lõpetada.

Mängukohta valides peab Tellija olema kindel, et ürituse koht on :

*Ohutu kõigile osavõtjatele olenemata situatsioonist.
*Tellijal on luba mängukoha kasutamiseks selle haldaja või omaniku poolt.
*Eraldatud ülejäänud inimestest/loomadest ja elamuhoonetest ja elamualadest, kus elavad ka teised inimesed/loomad.
*Ürituse alal kasutatavad hooned ei tohi olla varisemisohtlikud või liigselt lagunenud, mis kujutab selle sees või lähedalolevale mängijale ohtu hoone detailide või hoone pealekukkumise või mängijale hoone kasutamisel  allakukkumise- või muu ohu näol. Ei tohi olla kasutatavas hoones või territooriumil teravaid esemeid, hunnikuid, seadmeid ja moodustisi mille otsakukkumisel või-jooksmisel oleks rängad tervisekahjustused  või tagajärjed.
*Mängu käigus ei tohi kahjustada saada ühegi osapoole vara ja tervis. Iga tagajärje, kahju, õnnetuse eest vastutab konkreetselt selle põhjustanud isik või Tellija.

TÄHELEPANU! 
Tuginedes Eesti Vabariigi seadustele, on füüsilise või materiaalse kahju tekkimisel vastutajaks selle kahju tekitanud isik. 
Ohtusreeglite mittetundmine ei vabasta vastutusest. Allkirjastades leping või tasudes arve, kinnitab Tellija, et on läbi lugenud alltoodud reeglid ja käitub nende järgi ning on nende rikkumise eest täiel määral vastutav.

Ohutusreeglid mängul ning soovitused turvalisuse tagamiseks:

1.1 Käitumine airsoft relvaga

*Alati käitu oma airsoft relvaga nagu lahingrelvaga. Airsoft relvaga hooletu kasutamise ning mõtlematu käitumise korral võib ka see mänguasi tekitada ebameeldivaid või raskeid traumasid.
*Väga rangelt on keelatud võtta airsoft relv välja avalikes kohtades, kus see võidakse segi ajada lahingrelvaga. Selline tegevus võib kaasa tuua suurel hulgal ebameeldivusi.
*Mitte kunagi ära vaata airsoft relva torust sisse . Juhuslik lask võib sind silmast ilma jätta.
*Käsitsedes airsoft relva, kanna alati spetsiaalseid sertifitseeritud prille või maski.
*Ära hoia sõrme päästikul, kui selleks ei ole vajadust. Sõrm liigub päästikule vaid siis, kui airsoft relv on mängualal, välja sihitud ning oled valmis laskma. Kogu ülejäänud aja hoia sõrme päästikust eemal.
*Enne laskmist kontrolli alati, mis on sihtmärgi ees ja taga. Mängualasse ja tulejoonele võivad sattuda mänguga mitteseotud inimesed ja asjad.
*Enne laskimist veendu, et lasketsoonis ei asuks ilma kaitsevarustuseta inimesi. Sertifitseeritud prillid või maskid kuuluvad kohustusliku varustuse hulka.
*Airsoft relva sisselaskmine enne mängu peab toimuma selleks eraldatud kohas. Kui sellist kohta ei ole määratud, peab sisselaskmine toimuma ohutus suunas, eemal kohtadest, kus võivad liikuda ilma kaitsevarustuseta inimesed.
*Väga rangelt on keelatud kaitseprillide või maski eemaldamine mängutsoonis.
*Kasuta airsoft relvas ainult kvaliteetseid ja Airsoft24 poolt väljastatud kuule. Ebakvaliteetne laskemoon kahjustab relva. Juba lastud kuule ei tohi üles korjata ega uuesti kasutada.

1.2 Ohutusreeglid

Keelatud on lasta isikuid, kes on mängus saanud nn „surma“.
Keelatud on lasta mänguga mitte seotud isikute ja olendite suunas nagu kohalikud, turistid, seenelised, kalalised, sportlased, loomad, linnud.
Keelatud on lasta turvatsoonides, (nii neisse sisse kui ka neist välja) ja mänguvälistes kohtades.
Keelatud on võtta mängust osa ilma kaitsevarustuseta. Minimaalne kaitsevarustus on kaitseprillid või silmi kattev spetsiaalne võrkmask.
Keelatud on mängijate omavaheline arveteklaarimine mängu ajal. Isiklike või mängusiseste probleemide lahendamiseks pöörduge instruktori või „trusteede” poole.
Keelatud on kasutada käsivõitluse võtteid.
Keelatud on kasutada käepäraseid objekte või materjale relvade jäljendamiseks, näiteks loopida kive, pulki, jäljendada nii granaate jne.
Pimelaskmine on keelatud relvade korral, mängija peab nägema sihtmärki, mida ta tulistab.

1.3 Kaitsevarustus

Peamine kaitsevarustus on prillid.
Iga mängualal olev inimene peab kandma prille. Seejuures ei ole tähtis, kas see on mängija või muu osaleja (fotograaf, pealtvaataja jne). Reeglit ei saa rakendada isikutele, kes on sattunud territooriumile juhuslikult („tsiviilid“).
Mängu ajal on rangelt keelatud prille eest võtta, välja arvatud juhul, kui klaasid on tugevalt udustunud (vt punkt „udustumine“) ning prillivabades tsoonides (vt punkt „laagritsoon“, „parkla“).
Udustumine. Kui nähtavus on muutunud udu tõttu nii halvaks, et see võib osutuda ohtlikuks (on oht komistada, ohtu või takistust mitte märgata jne), võib prille puhastada, tehes samal ajal kõik selleks, et kuul ei satuks näkku ega silma. Esmajärjekorras proovi sättida pea- või näokate nii, et õhk pääseks prillide vahelt liikuma, proovi ka käega ventileerida. Kõige ohutum on prillide puhastamise ajaks kuulutada end „surnuks”, varjuda või heita pikali. Võimalusel palu ka kaaslasel end kuulide eest varjata. Puhasta prille neid eest võtmata. Enne mängu naasmist veendu, et prillid on korralikult ees.
Prillide määrdumine. Kui määrdunud prillid takistavad mängu jätkamist ja neid ei ole võimalik ilma eest võtmata puhastada, tuleb puhastamiseks liikuda prillivabasse tsooni.
Prillide purunemine. Kui prillid mängu ajal purunevad, tuleb viivitamatult kuulutada end „surnuks” ning liikuda prillivabasse tsooni, kattes ja varjates oma silmi käte ja kõige muu võimalikuga. Võimaluse korral palu kaasmängijatel end talutada.

1.3.1. Lisakaitsevarustus

Soovitatav on kaitsta tabamuste ees ka oma suud. Tabamus võib vigastada hambaid, sellepärast tuleks suud võimalikult palju kinni hoida või katta see riide või spetsiaalse kaitsemaskiga.
Mask on metallvõrgust, plastist või muust materjalist kaitsevarustus, mis katab pea või näo tervenisti või osaliselt. Nõudmised maskile on samad, mis prillidelegi. Soovitatav on maski kasutada tiheda võsaga kohtades, majades ja mujal, kus on suur lähikontakti oht.
Kindad (täis- ja poolsõrmikud). Soovitatav on kasutada, mis katavad täielikult käelaba ja sõrmed. Sõrmikud hoiavad käsi vigastuste eest ning võrdlemisi puhtana.
Küünarnuki- ja põlvekaitsmed on samuti soovitatavad, kuna need kaitsevad põlvi ja küünarnukke võimalike traumade eest. Enne kasutamist veendu, et kaitsmed ei sega su liikumist ning kas need on ka mugavad pidevaks kasutamiseks.
Kiiver – kaitseb pead. Eriti tähtis mängul, kus on hoonestik, kukkumisohuga raske maastik või madalad takistused.
Sallid, shemaghid jne. Kaitseks kaelale, lõuale või kogu näole.

1.4 Mängija vastutus

TÄHELEPANU! Tuginedes Eesti Vabariigi seadustele, on füüsilise või materiaalse kahju tekkimisel vastutajaks selle kahju tekitanud isik.
Olge väga tähelepanelikud! Järgige ohutus- ja mängureegleid. Olge lugupidavad teiste mängijate vastu. Nii saame kõik mängust maksimaalse naudingu.


Mängude üldreeglid

2.1 Alkoholi ja narkootiliste ainete tarvitamine

Airsofti mängudel on KATEGOORILISELT keelatud alkohoolsete jookide tarbimine, olenemata nende alkoholisisaldusest ja kogusest.
Isik, keda kahtlustatakse alkoholi tarvitamises või kellel on ilmselged joobetunnused (kõnehäired, liikumishäired, mõttehäired, ei käitu adekvaatselt), eemaldatakse mängult. Lisaks võidakse talle määrata edasiste mängude keeld raha tagastusvõimaluseta.
Isik, kes tarvitab mängu ajal alkoholi, on kohustatud lõpetama aktiivse osavõtu, panema ära oma airsoft relva ning eemaldama sellelt salve.
Alaealistel isikutel on Eesti Vabariigi seaduste järgi alkoholi tarvitamine keelatud.
Kui korraldaja/trustee/kaasmängija on avastanud mängu ajal alkoholi tarvitanud isiku, eemaldatakse ta mängult ning tal võidakse ära keelata järgmistest mängudest osavõtmine.
Narkootiliste ainete tarvitamine mängu territooriumil on rangelt keelatud enne mängu, selle ajal ning ka vahetult pärast mängu lõppu.
Isik, kellel ilmnevad selged narkootilise aine tarvitamise tunnused, eemaldatakse kohe mängust ning ning tal võidakse keelata järgmistest mängudest osavõtmine.
Narkootiliste ainete tarbimine ja jagamine on karistatav Eesti Vabariigi seadustega.
Isik, kes on kuidagi seotud narkootilise aine tarbimise või jagamisega, antakse üle Eesti Vabariigi korrakaitsjate kätte.

2.2 Alaealiste osalemine airsofti mängudel

Alaealistel isikutel on airsofti mängudel osalemise võimalused piiratud:

-17-aastased isikud võivad airsofti mängudel osaleda vaid oma vanema või ametliku hooldaja kirjaliku nõusolekuga, mis on allkirjastatud korraldaja juuresolukul või on saadetud korraldaja meilile digiallkirjastatult.

2.3 Pürotehnika kasutamine

Lõhkepakettide kasutamine on mängudel keelatud.

3. Hea tava reeglid mängul ning väljaspool mängu

Airsoft relva transportides peab see alati olema varjatud võõra pilgu eest.
Ära kanna lahinguvarustust seljas väljaspool mänguala.
Ära lase vastasmeeskonna liiget pähe, kui on näha ka mõni teine tema kehaosa.
Ära lasku vaidlustesse “tabas/ei tabanud”.
Ära pista airsoft relva nurga või katte tagant välja pimesi, ilma nägemata, kuhu sa lased.
Väldi võõra vara rikkumist mängudel.
Ära jäta endast prügi maha. Uuri korraldajate käest, kus asuvad prügikotid.
Ka hea tava reeglite rikkujad võivad sattuda korraldajate musta nimekirja, kui korraldajad peavad seda vajalikuks.
Käitu ühiskonnanormide järgi. Ole viisakas teiste mängul osalejate vastu.

4. Üldised soovitused

4.1 Riietus, jalanõud

Riietus
Proovi leida endale mugav riietus ja varustus. Tähtis on, et see vastaks mängu ajal olevatele ilmastikutingimustele ja aastaajale.Soojal ajal riietu õhukeselt, kuid ära unusta oma jäsemete ohutust. Pikad käised ja püksid kaitsevad sind marrastuste, lõikehaavade ja putukahammustuste eest ning pehmendavad tabamuse lööki. Lisaks on pikad käised ja püksid lisamaskeeringuks.
Külmal ajal proovi riietuda nii, et liikumisel mitte tugevalt higistama hakata ega külmetuda, kui peab pikemat aega ühel kohal olema.
Alati uuri ilmaprognoose ning riietu vastavalt tingimustele, mida lubatakse mängu alal.

Jalatsid
Jalatsid peavad olema valitud vastavalt tingimustele. Jalats peab fikseerima jalalaba, et kaitsta seda nikastuse eest. Tugev tald kaitseb torgete ja lõigete eest. Talla muster ja materjal peaksid takistama libisemist. Suvel on parem kasutada kergemat ning talvel vooderdatud jalanõud.

Vesi
Proovi alati kaasas kanda joogivett, olenemata aastaajast. Organismi dehüdratsioon võib viia üsnagi raskete tagajärgedeni. Soojal aastaajal on organismi minimaalne ööpäevane veevajadus ligikaudu kaks liitrit. Külmal ajal on dehüdratsioon sama ohtlik kui soojal aastaajal.

Meditsiin
TÄHELEPANU! Kui sul on kroonilisi haigusi või oled sunnitud võtma ravimeid, aga ikkagi riskid tulla mängule, siis teavita instruktorit ja võitluskaaslasi oma ravimite asukohast, kuidas neid võtma peab ning kellega tuleks erijuhul kontakteeruda lisaks kiirabile.
Ülejäänud juhtudel on soovitatav kanda endaga kaasas väikest esmaabipakki, millest oleks abi tüüptraumade puhul nagu lõikehaavad, marrastused, sinikad jne. Samuti tasub kanda kaasas putukatõrjevahendit.

Kasulikke nõuandeid
Mängul kanna endaga kaasas mobiiltelefoni, millel on täis aku ja piisavalt krediiti juhuks, kui sul pole raadiosaatjat ja sa tahad saada ühendust korraldajatega. Hädaabi numbrile helistamine (112) on tasuta.
Alati kanna endaga kaasas mõne sugulase või lähedase numbrit, kellega saaks võtta ühendust eriolukorras.
Pane mängukorraldaja mobiilinumber endale kirja.
Pea meeles, et võrkmask või -prillid ei päästa su silmi katkimineva kuuli eest. Väikesed killud võivad lennata läbi maski või prilliservadest ning vigastada silmi.

Stopp mäng
Seda rakendatakse, kui on tekkinud ohtlik olukord, mis võib viia trauma, õnnetuse või materiaalse kahjuni.
“Stopp mäng” on vaja edastada järgmistel juhtudel:
mängu alale on sattunud kõrvalised isikud, kellel ei ole kaitsevahendeid, ka tehnika, mis ei ei ole mänguga seotud;
juhul, kui mängul osaleja on saanud trauma;
mängija(te) rasked korrarikkumised, mis võivad viia traumani.
Sellistel juhtudel peab mängija kõvasti ja selgelt karjuma “Stopp mäng!”. Kui kuulsid seda signaali, oled kohustatud seda samamoodi edastama, tehes seda võimalusel ka raadio teel.

Turvatsoonid
Alad, mis on eraldatud mängus “surnud” mängijate jaoks.
Turvatsoonids viibimise aeg on välja toodud mängu reeglistikus.
Turvatsoonid tähistatakse markeerimislindiga või suuliselt kokkuleppides ning tihtipeale asub see mängualast väljaspool.
Turvatsoonid koguse ning nende kuulumise mängijate osapooltele panevad paika korraldajad.
Laskmine Turvatsoonis või selle vahetus läheduses on rangelt keelatud.
Kaitseprillide või maski eemaldamine Turvatsoonis on keelatud vaid mänguala läheduse tõttu.

Parkla
Parkla on korraldajate eraldatud koht, kuhu mängijad saavad parkida oma sõiduvahendid. Parklas võib kohal olla ka mõni korraldaja. Parkla on reeglina ohutu tsoon, kus võib käia ilma kaitseprillideta ning kus laskmine on kategooriliselt keelatud.

Osapoole kapten
Korraldaja määratud isik, kelle ülesandeks on ühe mängijate osapoole juhtimine. Kapteni käskude täitmine on mängijatele kohustuslik. Käsu mittetäitmisel määrab korraldaja karistuse, näiteks eemaldab mängija surnuaeda või isegi mängult.

5.  Korraldajad

5.1  Korraldaja – isik(ud), kes vastutavad airsofti mängu korraldamise eest (loe mitte instruktor).  Korraldaja on vastutav kogu korraldatava ürituse sündmustiku eest nii rahaliselt, kui muudes situatsioonides. Korraldajaks loetakse isik, kes tellib teenuse OÜ Airsoft24’lt
5.2 Keegi ei saa takistada mängu korraldamist, kui see vastab Eesti Vabariigi seadustele ning eetikanormidele.

6.  Korraldaja kohustused

Väljakuulutatud mängu korraldamine. Kui korraldaja ei ole võimeline mängu korraldama, peab ta sellest teatama võimalikult varakult.
Korra tagamine mängul. Vajadusel võib korraldaja kaasata kolmanda osapoole, näiteks turvafirma või korrakaitseorganid.
Mängu käigus tekkinud konfliktsete olukordade ja vaidluste lahendamine, tuginedes Airsofti reeglite ning mängu stsenaariumi reeglite eripärasustele.

7.  Korraldaja ja Instruktori õigused

Korraldajal ja/või Airsoft24 instruktoril on õigus eemaldada reegleid rikkunud mängija mängult.
Korraldajal  ja/või Airsoft24 instruktoril on õigus eemaldada mängija mängult või suunata ta surnutsooni, kui mängija on rikkunud reegleid või takistab mängu (näiteks: stsenaariumi reeglite või nõudmiste rikkumine, konfliktile õhutamine või provokatsioon, osapoole komandörile või trusteele mitte allumine jne).
Korraldajal  ja/või Airsoft24 instruktoril on õigus piirata mängija liikumisvabadust ja õigusi kasutada rekvisiite, kui see on põhjendatud stsenaariumi reeglitega.
Ohutusreeglite eiramisel või rikkumisel ületavad Airsoft24 Instruktori õigused ja volitused ürituse Korraldaja omi – see tähendab, et Instruktoril on õigus antud korralduste eiramisel teenusepakkumine ühepoolselt  lõpetada ilma Korraldaja kooskõlastuse ja raha tagastusvõimaluseta !!

8. OÜ Airsoft24’l on õigus mitte lasta ühel mängul korda rikkunud mängijat ka teise korraldaja mängudele.

Rekvisiidid on seadmed, materjalid, korraldajate vara, mida kasutatakse mängu korraldamiseks ja olustiku täiendamiseks. OÜ Airsoft24 rekvisiitide, vahendite ja seadmete rikkumisel või kahjustamisel tuleb hüvitada kahju rahaliselt vastavalt esitatud summale.

Vaata ka meie broneeringu- ja rendilepingu tingimusi siit